Beleidsplannen

De Breehoek.
De Breehoek is onze thuis hal waar al onze trainingen en wedstrijden gespeeld worden. Laten we hier zuinig op zijn en deze schoonhouden. Dus geen rommel in de kleedkamers, ook denken we aan onze sportschoenen die alleen in de zaal gedragen worden en niet buiten. Natuurlijk helpt elke team even mee met opruimen.
Voor de trainingen hebben we 4 velden tegelijk tot onze beschikking en voor de competitie wedstrijden 3 velden. Dit geeft genoeg ruimte om lekker te kunnen spelen.

Gegevens sporthal:
De Breehoek, Marktstraat 59, 3925 JP, Scherpenzeel.
Telefoon: 033-277 29 24

Beleid
De leidraad voor het beleid blijft het opgestelde meerjaren technisch beleidsplan 2015-2020. Vorig jaar opgesteld samen met onze trainers en besproken. Het komt er in het kort op neer, dat wij het ingezette beleid zullen voortzetten en op een aantal punten zullen bijstellen. Vanaf vorig jaar is nadrukkelijk en daadwerkelijk meer aandacht besteed aan het technisch beleid en dit zal worden gecontinueerd. Voor de competitie senioren is Renata van Heck het aanspreekpunt. ( D1, D2, D3, D4, D5 en D6 ) Annemieke van Voorthuizen is het aanspreekpunt voor de ABC jeugd en voor de Mini’s is Myrthe Dijkstra het aanspreekpunt. Peter van Toor zorgt voor de recreatie afdeling. Hans Wagensveld is contactpersoon tussen de Breehoek en Set – Up 69. Maroeshka van de Berkt is de voorzitter van de technische commissie en onderhoudt het contact met het bestuur. De wedstrijdsecretaris is Hans Wagensveld en tevens het contact met de Nevobo en de Breehoek.
Daarnaast worden zij bijgestaan door Wouter Bos, Ben Evers en Hans Wagensveld voor de meer technische zaken. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk bij wie je kunt aankloppen, mocht dit nodig zijn. Gebruik deze mensen dan ook en ga niet zitten mopperen, daar schieten we niets mee op.

Omdat er nogal wat onduidelijkheid is over terugkomst na een blessure, zwangerschap, buitenland etc., hebben we gemeend hier richtlijnen voor op te moeten stellen. In het kort kunnen we stellen dat wanneer je in het begin van het seizoen niet kunt starten in je “eigen” team, we dan geen zekerheid kunnen geven dat je in dat team terug kunt keren bij terugkomst. We hebben namelijk de plaats dan moeten opvullen door een andere speelster (welke we natuurlijk niet meer “terug” kunnen zetten).

Tevens is het de vraag of je na een blessure het gewenste niveau weer aankunt. Ook wanneer je voor een periode langer dan 2 maanden niet aanwezig bent geweest, kunnen we niets garanderen. Uiteraard wordt in elke situatie een zo passend mogelijke oplossing geboden en in veel gevallen zal je terug kunnen keren naar je eigen team. Maar zoals gezegd kan dit niet gegarandeerd worden.

Technisch beleid
We gaan door om individueel spelers op een kwalitatief hoger niveau te brengen. Dat blijven we doen door gestructureerd en gericht te trainen, soms met extra thema’s. Het resultaat is vooral bij de ABC jeugd duidelijk zichtbaar, zeker ook door de inzet van een deskundige hulptrainer (Wouter Bos) in goede samenwerking met onze andere trainers.

Dames
Bij de damesafdeling willen we het 3e divisie niveau weer terug zien te krijgen. Afgelopen jaar (seizoen 2014-2015) heeft D1 een mooi resultaat bereikt met het behalen van de 2de plaats in de promotieklasse. Het komende jaar hopen we op promotie naar de 3e divisie maar daar moet nog wel hard voor geknokt worden.

Het beleid blijft om een nog betere aansluiting te krijgen voor de jongere opvolging met Dames 1.

Het komende seizoen speelt D2 1ste klasse. In D2 spelen een aantal ervaren “oude” D1 speelsters en speelsters die al meerdere jaren in dames 2 spelen. En 4 jonge speelsters welke de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. Op dit moment traint 1 spelverdelers mee met dames 1.

Uiteraard zal de jeugd zich zelf waar moeten maken. De kans wordt hun geboden, maar dit wil niet automatisch zeggen dat men volgend jaar of het jaar daarop in D2 blijft spelen of kan doorstromen naar D1. Dit is afhankelijk van verschillende factoren w.o. de inzet, ontwikkeling, teamsamenstelling, positie etc.

Als T.C. zullen wij deze mensen blijven volgen en in december/januari zal er een gesprek ingepland worden om samen van gedachte te wisselen.
Tevens zal er een evaluatie in december/januari plaatsvinden met speelsters welke om de één of andere reden in een ander/hoger team geplaatst zijn (dit kan eigen wens zijn, terugkomst na blessure/zwangerschap, etc.)

Deze evaluatie is een tweerichtingsgesprek. De speelsters kunnen zelf ook aangeven hoe zij het vinden gaan of wat volgens hun beter kan.

Jeugd ABC en Mini’s
Het jeugdbeleid is er op gericht om de kwaliteit van de spelers en van de trainingen te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Spelplezier en de binding met de club zijn belangrijke elementen.
Door nauw contact tussen de trainers, coaches en de technische commissie wordt er onder andere gekeken naar de mogelijkheden voor het meetrainen met andere teams om de kwaliteit van de spelers te verbeteren.

Het streven is om de jeugdteams op het juiste niveau in te delen in de competitie met de juiste trainer. Om zo het team voldoende te blijven uitdagen om beter te worden en daarnaast ook het spelplezier te blijven behouden.

Door middel van het organiseren van verschillende activiteiten voor de jeugd trachten we de binding binnen de club te verhogen. Enkele jaarlijkse activiteiten zijn het ABC kamp en het ABC oliebollentoernooi.
Het streven bij de lagere CMV jeugd is met name gericht op het ontwikkelen van affiniteit met de sport volleybal en onze vereniging, maar bovenal op spelplezier. Bij de hoogste CMV teams is het beleid gericht op de voorbereiding voor de C-jeugd en wordt er dan ook gestreefd naar 2 keer in de week trainen. De CMV teams worden ingedeeld op leeftijd en niveau van spelen, waarbij ook zeker rekening gehouden wordt met spelplezier.

Ook bij de CMV jeugd worden door het jaar heen verschillende leuke activiteiten georganiseerd, zoals het sinterklaasfeest, het eindfeest, vriendjes- en vriendinnetjestraining en het ouder-kind training/toernooi.

 

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.
Ook Set Up ’69 vindt het belangrijk dat alle trainers/coaches, beschikken over een VOG.
U ontvangt binnenkort een mail van ons, om het een en ander verder toe te lichten.

Realisatie door Zeker Zichtbaar