Algemene Ledenvergadering

2021-10-27 in Scherpenzeel, Boszicht

Jaarvergadering Set Up ’69

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke gehouden zal worden op WOENSDAG 27 OKTOBER 2021 in Partycentrum Boschzicht. De avond begint om 20.00 uur.

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag jaarvergadering d.d. 6 oktober 2020
4. Begroting 2021-2022 en vaststellen contributies
5. Beleid van Set Up’69
6. Jaarverslag secretaris
7. Jaarverslag ledenadministratie
8. Jaarverslag penningmeester
9. Verslag kascommissie
10. Jaarverslag redactie Volley Varia
11. Jaarverslag materiaalbeheerder
12. Jaarverslag SVC
13. Jaarverslag Sponsorcommissie
14. Jaarverslag Technische-, Recreatie- en Jeugdcommissie

De verslagen van agendapunt 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 en 12 zijn op de website te lezen. Het verslag van de penningmeester ligt vanaf 19 oktober 2021 bij de penningmeester Diana van Ginkel ter inzage en wordt tijdens de vergadering verstrekt. Het verslag van de kascommissie wordt tijdens de vergadering voorgelezen.

15.Verslag Commissie van Beroep
16. Decharge Bestuur
17.Bestuursverkiezing:

Aftredend volgens huishoudelijk reglement en herkiesbaar:
Renata van Heck, herkiesbaar
Annemieke Bokkers, herkiesbaar
Denise Schreuder, herkiesbaar
Er is nog geen nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap. Deze functie is daarom nog vacant.

18.Benoeming commissies/commissieleden
19.Rondvraag en sluiting

Realisatie door Zeker Zichtbaar