Beleidsplannen

 

Technisch beleidsplan  volleybalvereniging Set Up ’69 ( 2018 – 2025 )

Opgesteld door de Technische Commissie d.d. september 2018 (Update 2022)

 

 1. Inleiding

Set Up’69 wil een vereniging zijn voor haar leden. Een vereniging waar een ieder kan volleyballen op zijn of haar eigen niveau.

Naast het actief beoefenen van de volleybalsport draait onze vereniging op vrijwilligers dus wij verwachten dat een ieder daar een steentje aan bijdraagt.

 

Voor de competitie spelende leden streeft de vereniging naar een evenwichtige opbouw van de klassenindeling van de teams. Daarnaast streeft de vereniging naar handhaving van het bestaande niveau of promotie naar een hogere klasse.

 

De Technische Commissie (TC)  van Set Up ’69 geeft invulling aan deze doelstelling en beschrijft dit in het technisch beleidsplan.

 

De leden van de TC zijn:

Renata van Heck
– voorzitter van de technische commissie

– contactpersoon competitie senioren ( D1, 2, 3, 4, 5, 6 )
– onderhoudt het contact met het bestuur

–  aanspreekpunt mini’s

 

Diane van de Peut
– contactpersoon ABC jeugd
– aanspreekpunt mini’s

 

Eduard de Jong
– contactpersoon ABC jeugd

Gert-Jan Donkelaar
– contactpersoon mini’s

 

Vacant
– contactpersoon recreatie heren
– notulist

 

Margreet van Bennekom
– contactpersoon recreatie dames

 

De volgende personen zijn niet aanwezig bij de reguliere TC vergaderingen maar hebben een adviserende rol.

 

Minne Nawijn

– contactpersoon tussen de Breehoek en Set Up ‘69

– wedstrijdsecretaris

– zaalleider
– materiaalbeheerder

 

Gerard Leeuwdrent

– zaalleider

 

Ines de Jong

– scheidsrechter coördinator

 

Dit Technisch Beleidsplan bevat beleidsdoelen die de vereniging gedurende een lange periode ( 7 jaar) nastreeft. Het plan wordt per seizoen geactualiseerd en bijgesteld voor het komende seizoen. Dit technisch Beleidsplan beschrijft tevens de taken en verantwoordelijkheden van de TC.

 

De Breehoek is onze thuishal waar al onze trainingen gegeven worden en wedstrijden gespeeld worden. Voor de trainingen hebben wij 4 velden tegelijk ter beschikking en voor de competitiewedstrijden 3 velden.

 

Gegevens Sporthal:

De Breehoek

Marktstraat 59

3925 JP Scherpenzeel

Tel. 033 – 277292

 

 1. Technisch Beleid 2018 – 2025

 

Voor de periode 2018 – 2025 is het Technisch Beleidsplan op hoofdlijnen als volgt:

 

 • Spelers worden ingedeeld door de TC in teams op basis van advies van trainers en coaches toebedachte (groei) capaciteiten van spelers. Ook wordt er gekeken naar de samenstelling van het team en wensen van de speelsters. Dit alles passend in de gestelde verenigingsdoelen.
 • Daarvoor geschikte spelers worden uitgenodigd voor trainingen in hoger spelende teams. Spelers worden geselecteerd door de TC in overleg met betrokken trainers/ coaches.
 • Dames 1 en 2 trainen 2 x per week.
 • Dames 3 tot en met dames 6 traint 1x per de week
 • We streven naar een gekwalificeerde trainer voor dames 1 en 2
 • Voor de overige teams streven we ook zoveel mogelijk naar kundige trainers.
 • Omdat er nogal wat onduidelijkheid is over terugkomst na een blessure, zwangerschap, buitenland etc., hebben we gemeend hier richtlijnen voor op te moeten stellen. In het kort kunnen we stellen dat wanneer je in het begin van het seizoen niet kunt starten in je “eigen” team, we dan geen zekerheid kunnen geven dat je in dat team terug kunt keren bij terugkomst. We hebben namelijk de plaats dan moeten opvullen door een andere speelster (welke we natuurlijk niet “terug” kunnen zetten).
  Tevens is het de vraag of je na een blessure het gewenste niveau weer aankunt. Ook wanneer je voor een periode langer dan 2 maanden niet aanwezig bent geweest, kunnen we niets garanderen. Uiteraard wordt in elke situatie een zo passend mogelijke oplossing geboden.
 • In februari/maart gaat de TC in gesprek met de speelsters over hun ervaringen tot dan toe. Deze evaluatie is een tweerichtingsgesprek. De speelsters kunnen zelf ook aangeven hoe zij het vinden gaan of wat volgens hun beter kan en eventuele wensen doorgeven voor het volgende seizoen.
 • Ook worden door de TC evaluatiegesprekken gevoerd met trainers en coaches over hun ervaringen en wensen voor een volgend seizoen.
 • Ieder team krijgt aan het begin van het seizoen een ballentas met ballen voor de wedstrijden, aan het einde van het seizoen worden de ballen met ballentas ingeleverd bij de materiaalbeheerder.
 • Nieuwe leden mogen een aantal keren meetrainen en wanneer er plaats is worden zij ingepast op basis van hun waargenomen capaciteiten.
 • Rondom het volleybal worden evenementen georganiseerd om het clubgevoel van onze vereniging te verhogen.

 

 1. Taken, verantwoordelijkheden en aanpak

 

3.1 Taken

Eén van de belangrijkste taken van de TC is het maken van een voorstel voor de teamsamenstelling voor het volgende seizoen. Om de teamsamenstelling goed te kunnen doen is het van belang dat de TC de leden en hun kwaliteiten kent.

 

Andere taken van de TC zijn:

 • Het toedelen van trainers en coaches aan teams;
 • Het voorzien in vacatures van trainers en coaches;
 • Het introduceren van nieuwe leden;
 • Het organiseren en voorzitten van trainersbijeenkomsten;
 • Het oplossen van conflicten/onenigheden over technische zaken;
 • Het aanspreekpunt zijn voor de leden voor technische aangelegenheden.

 

Tenslotte heeft de TC een adviserende rol in de technische beleidskwesties.

Onder technische aangelegenheden kan je alles aanmerken dat te maken heeft met het trainen en spelen in een volleybalteam. Als voorbeelden kunnen worden genoemd:

 • Indeling op positie;
 • Indeling in een team op niveau;
 • Conflicten/onenigheid met spelers, trainer of coach oplossen;
 • Aantal trainingen, trainingstijden, etc.;
 • Aantal spelers in een team (te weinig of teveel).

 

Om de taken van de TC goed te kunnen uitvoeren is het effectief om vaste aanspreekpunten binnen ieder team te hebben. Dit zijn de trainer/coach en de aanvoerder.

Bij de ABC en de CMV jeugd gaat de correspondentie via de ouders.

 

3.2 Verantwoordelijkheden

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor advisering van het bestuur over te ontwikkelen of te veranderen TC-beleid en het uitvoeren van door het bestuur goedgekeurd TC-beleid.

 

Nader gespecificeerd betreft dit het zorg dragen voor:

 • Voorstellen voor noodzakelijke beleidswijzigingen/-aanvullingen;
 • De teamsamenstelling;
 • De beschikbaarheid van trainers en coaches voor alle teams, voor zover haalbaar.
 • De sturing en begeleiding van trainers/coaches richting de verenigingsdoelen

 

3.3 Aanpak

De TC vergadert op regelmatige basis in volledige samenstelling. Daarnaast wordt ook veel tijdens trainings- en wedstrijdavonden geregeld.

 

Voor het bepalen van de teamindeling voor het komende seizoen is de volgende procedure afgesproken:

 • Inventarisatie spelers wel/geen competitie;
 • Trainersadvies inwinnen teamindeling;
 • TC overleg concept teamindeling, afstemmen met TC Jeugd m.b.t. A/B jeugd;
 • Concept teamindeling bespreken met de betreffende trainers en coaches
 • Definitieve teamindeling bekend maken.

 

ABC ( jeugd)

Binnen de TC wordt het Technisch Beleidsplan voor de jeugdteams uitgevoerd door de TC ABC. Het jeugdbeleid is er op gericht om de kwaliteit van de spelers en van de trainingen te borgen en waar nodig te verbeteren. Spelplezier en de binding met de club zijn belangrijke elementen.

 • Jeugdteams worden samengesteld door de TC in overleg met trainers en coaches op basis van de wensen van het jeugdlid ( voor zover dit mogelijk is). Daarnaast wordt gekeken naar verwachte (groei)capaciteiten, inzet, mentaliteit en naar de samenstelling van het team. Dit alles passend binnen de gestelde verenigingsdoelen.
 • We streven naar ervaren jeugdtrainers. De jeugdtrainers worden, wanneer dit mogelijk is, ondersteund door hulptrainers.
 • Om het jaar streven we naar het organiseren van een cursus jeugdtrainer.
 • Het streven is om de jeugdteams op het juiste niveau in te delen in de competitie met een passende trainer/coach. Om zo het team voldoende te blijven uitdagen om beter te worden en daarnaast ook het spelplezier te blijven behouden. Hierbij wordt de TC jeugd geadviseerd door betrokken trainer en coaches.
 • Onze voorkeur gaat uit naar 2 keer in de week trainen voor teams die:
  • in de 1e klasse spelen, of hoger
  • waar aanwezige potentie is binnen de teams.
  • Een en ander is afhankelijk van de beschikbare ruimte
  • Dit seizoen traint elk jeugdteam 2x per week.
 • Wanneer een jeugdspeler eruit springt door lengte, inzet en kwaliteiten wordt hij/zij benaderd door de TC om mee te trainen met een hoger team. Wanneer de speler hier positief op reageert worden de ouders in kennis gesteld. Spelers worden geselecteerd door de TC in overleg met betrokken trainers/coaches.
 • aan het einde van het seizoen worden de complete tenues, spelerspassen, ballen en ballentas ingeleverd bij de materiaalbeheerder. Deze worden aan het begin van het seizoen uitgedeeld aan de teams.
 • Door middel van het organiseren van verschillende activiteiten voor de jeugd trachten we de binding met de club te verhogen. Enkele jaarlijkse activiteiten zijn het ABC kamp en het ABC oliebollentoernooi.
 • In de maand maart gaat de TC in gesprek met spelers, speelsters, trainers en coaches over hun ervaringen tot dan toe en vraagt naar hun plannen en wensen voor volgend seizoen.
 • De technische en tactische vaardigheden van de jeugdteams en van de individuele spelers/speelsters worden afgestemd op de hogere seniorenteams van Set Up ’69. Dit gebeurt voor de C naar A teams in een natuurlijke opbouw waarbij uiteindelijk de A-jeugd hetzelfde systeem speelt als de seniorenteams van Set Up ’69.
 • Tenslotte verwachten wij ook van de jeugdleden dat zij, naast het trainen en wedstrijden spelen, een bijdrage leveren aan het verenigingsbelang zoals mee helpen met de grote clubactie, tellen of fluiten bij wedstrijden.

 

Invulling Technisch Beleid seizoen 2021 – 2022:

Technisch beleid
We gaan door om individuele spelers op een kwalitatief hoger niveau te brengen. Dat blijven we doen door gestructureerd en gericht te trainen, soms met extra thema’s.

Dames
Dames 1 speelt in de 3e divisie. Doel is handhaven in de 3e divisie.
Het beleid blijft om een betere aansluiting te krijgen voor de jongere opvolging met Dames 1.
Dit seizoen zijn  2 jonge speelsters toegevoegd aan dames 1.
Dames 2 speelt in de 1e klasse. Ook hier is 1 jeugdlid aan dames 2 toegevoegd.
Dames 3 en 4 spelen in de 2e klasse.

Dames 5 en 6 spelen in de 3e klasse.

Voor de eerste lijn ABC jeugdteams wordt er gestreefd naar spelen in de 1e klasse of hoger. In de eerste helft van dit seizoen spelen de MA 1 in de 1e klasse. JB 1, JC 1en MC 1 spelen in de 2e klasse.

We blijven de jeugdleden volgen en waar mogelijk worden kansen geboden om met een hoger team mee te trainen. Voor de oudere speelsters zal dat eventueel een seniorenteam kunnen zijn. Uiteraard zal de jeugd zich zelf waar moeten maken. Het wil niet automatisch zeggen dat men het jaar daarop in het desbetreffende team speelt. Dit is afhankelijk van verschillende factoren w.o. de inzet, ontwikkeling, teamsamenstelling, positie etc.

 

MINI’S

Het eerste doel van de TC mini’s is om kinderen in aanraking te brengen met volleybal.

Daarnaast zoveel mogelijk kinderen plezier in het volleybal laten beleven, vergroten van de balvaardigheid, een basis leggen voor een goede volleybaltechniek. Kinderen die meer gemotiveerd en of getalenteerd zijn goed volgen en mogelijkheden aanbieden om verder te groeien.

We streven naar een doorgaande lijn in de volleybalontwikkeling van kinderen.
We volgen de map: kennismaken met volleybal van Wilco Nijland en leidraad CMV van Adrie Noij. Daarnaast hebben de minitrainers een inspirerende trainerscursus gehad van Roy Wassen met nieuwe inzichten.

 

A –  vergroten van de volleybalvaardigheid en spelplezier bij de kinderen.

B –  vergroten van de bekendheid van het minivolleybal.

C –  vergroten van deskundigheid van volleybaltrainers binnen de minigroepen.

D –  vergroten van het aantal trainers binnen de vereniging.

 

A: vergroten van de volleybalvaardigheid en spelplezier bij kinderen
We vinden het van groot belang dat we aansluiten bij de vaardigheden van het kind en proberen het niveau zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vaardigheden en motivatie van het kind. Ieder kind kan zich op zijn eigen niveau en eigen manier ontwikkelen.
We gaan er vanuit dat in ieder kind een prestatiedrang aanwezig is. Hierdoor is het niet nodig dit extra te stimuleren. We motiveren de kinderen op een positieve manier. De kwaliteit en het plezier van de volleybalbewegingen en vaardigheden staan voorop.

 

B: vergroten van de bekendheid van het minivolleybal

Door de activiteiten in de vereniging te combineren met de activiteiten op de scholen en door vriendjes en vriendinnetjes trainingen hopen we op meer bekendheid van het mini volleybal.
Daarnaast organiseren wij de startdag voor kinderen en ouders, Sinterklaasfeest, ouder/ kind trainingen en het eindfeest.

 

C: vergroten van de deskundigheid van volleybaltrainers binnen de minigroepen

We stimuleren trainers om deel te nemen aan VT opleidingen van de Nevobo. Alle trainers en coaches zijn zoveel mogelijk opgeleid in het Positief Coachen.

 

D: vergroten van het aantal trainers binnen de vereniging.

Naast de minitrainers willen we ook jeugdleden laten kennismaken met het training geven en het begeleiden van kinderen. Jeugdleden met veel affiniteit in het training geven kunnen na twee of drie jaar assisteren een eigen minigroep begeleiden.

 

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Ook Set Up ’69 vindt het belangrijk dat alle trainers/coaches, beschikken over een VOG.

 

Realisatie door Zeker Zichtbaar